เที่ยวเชียงใหม่

Day trip Chiang Mai


จองกิจกรรม

Email : nornmuan@gmail.com
Tel. 081-3628932กิจกรรมถอนกล้าดำนาเชียงใหม่,
ให้หญ้าน้องควายเชียงใหม่,

Traditional rice planting, rice uprooting,
feeding buffalo Chiang Mai.