กิจกรรมทำลูกประคบและยาดม

Making herbal ball
and inhaler


กิจกรรม ทำยาดมสมุนไพร + ลูกประคบสมุนไพร ( 2 ชม. )
Making Herbal ball + herbal inhaler (2 hours)
Time can be organized.

999 Baht/person.
(Minimum 2 persons)


จองกิจกรรม

Email : nornmuan@gmail.com
Tel. 081-3628932กิจกรรมถอนกล้าดำนาเชียงใหม่,
ให้หญ้าน้องควายเชียงใหม่,

Traditional rice planting, rice uprooting,
feeding buffalo Chiang Mai.