กิจกรรมถอนกล้าข้าว ดำนา

ให้อาหารน้องควาย

ทานอาหารและเครื่องดื่มชิวๆ
ที่ แฮงตึงฟาร์ม

( 7 กม. จากบ้านน้อยนอนม่วน )


Traditional rice planting,
uprooting,
feeding buffalo

and

having lunch set
in Hang Tueng
organic farm

7 km. from Baannoi Nornmuan


1500 บาท/คน (2 คนขึ้นไป)
รวมค่าทำกิจกรรมถอนกล้า ดำนา
ให้หญ้าน้องควาย เช่าชุด

อาหารกลางวัน เครื่องดื่ม และ
รถรับส่ง (เวลา 10:00 – 13:00)

1500 baht/person (2 persons up)
include Traditional rice planting,
uprooting, feeding buffalo,

having lunch set in
Hang Tueng organic farm
and transportation. (10:00 – 13:00)


จองกิจกรรมทำอาหาร

Email : nornmuan@gmail.com
Tel. 081-3628932กิจกรรมถอนกล้าดำนาเชียงใหม่,
ให้หญ้าน้องควายเชียงใหม่,

Traditional rice planting, rice uprooting,
feeding buffalo Chiang Mai.